Apie mus

Tulipa g?li?, dovan? bei interjero aksesuar? salonas, s?kmingai savo veikl? prad?j?s nuo 2006 met?, duris atv?r?s didiajame prekybos centre Hyper Rimi , esan?iame ?drijos gatv? 1, Alytuje.

M?s? tikslas ?sigyti ir ilaikyti klient? pasitik?jim?, kuriant tik iskirtinio dizaino ir auk?iausios kokyb?s g?li? kompozicijas. Tai stengiamasi pasiekti ?siklausant ? kiekvieno kliento individualius poreikius ir pateikiant optimaliausius pasi?lymus tiems poreikiams ?gyvendinti. Uoliai siekiame b?ti novatorika bei konkurencinga bendrove, pateikian?ia kiekvienam klientui tinkamiausi? sprendim?. Taip pat siekiame, kad m?s? ?mon?je dirbt? tik kompetentingi ir motyvuoti darbuotojai, galintys puikiai aptarnauti pirk?j? bei iradingai supakuoti dovanas. Viskuo pasir?pinsime mes, o Jums paliksime tik smagiausi? dalyk? – begalin? malonum? dovanoti!

Strategija siekti visapus?s paangos teikiam? paslaug? srityse, didinti ?mon?s uimam? rinkos dal? ir nuolat gerinti ?mon?s veiklos rezultatus.

?mon?s vizija b?ti profesionaliausia ir dinamikiausia floristikos paslaugas teikian?ia bendrove, visoje piet? Lietuvoje.

M?s? vertyb?s:
Profesionalumas
Dinamikumas
Patikimumas
Iskirtinumas

Sugr?tantys klientai geriausias m?s? ?vertinimas!